Management

Swiss Bankers Management
Bernard Burkhalter Verwaltungsrat
Bernard Burkhalter, Präsident des Verwaltungsrats
Hans-Jörg Widiger Geschäftsleitung
Hans-Jörg Widiger, CEO
Swiss Bankers Management
Bernard Burkhalter Verwaltungsrat
Hans-Jörg Widiger Geschäftsleitung